CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA PÁXINA WEB


LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información (L.S.S.I.), se da a conocer la siguiente información general:
Que el dominio www.emalcsa.es, a partir de ahora sitio web, está registrado a nombre de EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. con domicilio social en C/ MANUEL MURGUIA, S/N - EDIF. CASA DEL AGUA, PL 1, 15011 A CORUÑA (A Coruña); sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Tomo 224, libro 96 de la sección 3ª, Folio 65, Hoja 918, inscripción primera, provista de CIF A15031727.

Desde la EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. entendemos que es esencial mantener una relación transparente contigo, por ello, a continuación, te presentamos nuestra Política de Privacidad, para que en todo momento estés debidamente informado acerca de cómo recopilamos y tratamos de forma segura cualquier dato que nos facilites.
Tus datos serán tratados de conformidad con la legislación vigente y, en concreto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. También en lo referente a la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Una lectura detenida de nuestra Política de Privacidad te aportará la información que necesitas para conocer qué destino les daremos a los datos que nos proporciones.

I. Condicións Xerais e Particulares de uso da páxina web.
Adquire a condición de usuario toda persoa física ou xurídica que accede á páxina www.emalcsa.es (en diante a páxina), utilizando os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares da mesma e/ou por razón da súa condición de cliente ou potencial cliente da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. (en diante, Emalcsa); con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimo de lucro ou reporte dalgún beneficio, directo ou indirecto.O usuario, polo mero feito de acceder á páxina, acepta plenamente e sen reserva algunha, as presentes Condicións Xerais, así como as Condicións Particulares, para o uso de determinados contidos e servizos, que serán coñecidos e aceptados polo usuario con carácter previo á utilización dos mesmos. Ditas Condicións Particulares poden substituir en todo ou en parte, completar e/ou modificar, o disposto nestas Condicións Xerais.

II. Obxecto da páxina.
A través do acceso á páxina, o usuario poderá gozar do uso de diversos contidos e servizos que serán ofrecidos ben por Emalcsa ou ben por terceiros proveedores, nas condicións que se determinen para os mesmos.O acceso á páxina é gratuito, sen necesidade de autorización previa, suscripción ou rexistro, salvo para os servizos e contidos específicos destinados aos clientes de Emalcsa, nos que así se determine nestas Condicións Xerais ou nas súas Condicións Particulares. O usuario só debe cumprir as seguintes condicións técnicas para beneficiarse do uso da páxina: "Internet Explorer 9" ou superior, "Firefox 31" ou superior, "Chrome 31" ou superior, "Safari 5.1" ou superior e "Opera 25" ou superior, ademais de ser unha páxina adaptada a tablets e dispositivos móbiles.

III. Contido da páxina.
Con carácter xeral, os servizos e contidos ofrecidos a través da páxina estarán dispoñibles en galego e castelán.A través da páxina poderase acceder a servizos e contidos propios de Emalcsa e do resto de empresas nas que ten presenza, así como Asociacións, Organismos e proveedores de servizos e contidos, alleos á mesma, accesibles a través dun hipervínculo ou link.Emalcsa resérvase o dereito de manter, excluír ou modificar, no seu caso, os contidos e servizos prestados a través da páxina, sen previo aviso aos usuarios.

IV. Dereitos e obrigacións do usuario.
Polo mero feito de acceder á páxina, o usuario, persoa física ou xurídica destinataria final dos servizos e contidos, adquire as seguintes obrigacións, dereitos e prohibicións:

IV.I. Dereitos e obrigacións.
O usuario poderá e, no seu caso, estará obrigado a:
 • acceder de forma gratuita e sen necesidade de autorización previa ou rexistro, aos contidos e servizos da páxina dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas e particulares detalladas e relativas aos servizos e contidos específicos, destinados aos clientes de Emalcsa, segundo determínese nestas Condicións Xerais, ou nas Condicións Particulares de devanditos servizos.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular. Os usuarios clientes de Emalcsa terán dereito a utilizar os servizos establecidos para ese efecto na páxina.
 • Facer un uso correcto e lícito da páxina, de conformidad coa lexislación vigente, a moral, os bos costumes e a orde pública.
 • Poñer en coñecemento do responsable da páxina, calquera actuación ou contido que resulte contraria á lei e os dereitos fundamentais e liberdades públicas de terceiros, ou que poida supoñer un prexuízo para o bo funcionamento da páxina e dos usuarios da mesma.
 • Non acceder a utilizar os servizos e contidos da páxina con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso aos mesmos, en prexuízo de Emalcsa ou de terceiros, en especial dos clientes de Emalcsa.
 • Non utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade, ou información propia, ou de terceiras persoas, sen autorización previa de Emalcsa.
 • Establecer as medidas de seguridade de carácter técnico adecuadas, para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, sendo consciente de que Internet non é totalmente seguro.
 • O usuario da páxina responderá personalmente dos danos e prexuízos de calquera natureza causados a Emalcsa, directa ou indirectamente, polo incumplimiento de calquera das obrigacións derivadas destas Condicións Xerais ou outras normas polas que se rexa a utilización da páxina. Así mesmo responderá de forma directa, indirecta ou subsidiaria, polo dano emerxente ou lucro cesante, derivados da infracción dos dereitos de propiedade intelectual dos autores.


IV.II. Prohibicións.
En ningún caso o usuario poderá:
 • Introducir contidos ou información que atenten contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas.
 • Incitar o promover la realización de actos delictivos, xenófobos, terroristas o degradantes por razón de edad, sexo, religión o creencias.
 • Divulgar contenidos o servicios pornográficos, obscenos, violentos o que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres.
 • Realizar cualquier acción que suponga la copia, reproducción, distribución, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la página, sin la autorización previa y por escrito de Emalcsa, o del tercero propietario de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
 • Incluir hipervínculos a la página, que no se limiten única y exclusivamente al acceso a la página principal o «home page».
 • Reproducir total o parcialmente, en otra web, la página o los hipervínculos accesibles a través de la misma.
 • Crear «browser», o realizar un «border enviroment» sobre la página y las páginas accesibles a través de la misma.
 • Realizar cualquier afirmación o acción, que pudiera llevar a error a la persona que accede a través del hipervínculo a la página.
 • Utilizar los servicios ofrecidos a través de la página, de forma contraria a las condiciones de uso y en perjuicio o con menoscabo de los derechos del resto de usuarios, en especial de los clientes de Emalcsa.
 • Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso a la página por los usuarios, en especial de los clientes de Emalcsa, así como de los hipervínculos a los servicios y contenidos de terceros ofrecidos a través de la página web.
 • Utilizar la página como vía de acceso a Internet, para la comisión de acciones ilícitas o contrarias a la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
 • Incluir o introducir cualquier tipo de virus informático, benigno o maligno, o cualquier otro código, software o programa informático que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas, de los contenidos, programas o sistemas accesibles, a través de los servicios prestados en la página, o de los usuarios de los mismos.
 • Utilizar la marca o nombres comerciales, así como cualquier otro signo identificativo que se encuentre sujeto a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin la previa autorización expresa y por escrito de su propietario.


V. Dereitos e obrigacións de Emalcsa.
Emalcsa resérvase os seguintes dereitos:
 • modificar as condicións de acceso á páxina, técnicas ou non, de forma unilateral e sen preaviso aos usuarios.
 • Establecer Condicións Particulares e, no seu caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos, para o acceso a determinados servizos, en especial dos servizos dirixidos aos clientes de Emalcsa.
 • Limitar, excluír ou condicionar, o acceso dos usuarios, cando non se dean todas as garantías de utilización correcta da páxina, polos mesmos, conforme ás obrigacións e prohibicións asumidas polos mesmos.
 • Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen dereito a indemnización, cando o mesmo resulte ilícito ou contrario ás condicións establecidas para os mesmos.
 • Modificar, suprimir ou actualizar, todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través da páxina, sen necesidade de preaviso.
 • Emprender calquera acción legal ou xudicial, que resulte conveniente para a protección dos dereitos de Emalcsa, como de terceiros, que presten os seus servizos ou contidos a través da páxina, sempre que resulte procedente.
 • Esixir a indemnización procedente, que puidese derivar polo uso indebido ou ilícito, de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través da páxina.


VI. Exención e limitación de responsabilidade.
Emalcsa queda exenta de calquera tipo de responsabilidade nos seguintes casos:
 • pola disponibilidad do servizo da páxina, cando a mesma débase a unha causa allea ao ámbito de control da mesma, xa proveña directa ou indirectamente desta, así como das reclamaciones efectuadas, pola imposibilidad ou deficiencia da utilización do servizo da páxina, nos términos establecidos.
 • Da disponibilidad e condicións, técnicas ou non, de acceso aos servizos e contidos prestados por terceiros a través da páxina.
 • Da información ou contidos que se comuniquen, aloxen, transmitan ou exhiban a través dos servizos e contidos prestados na páxina por terceiros usuarios ou proveedores.
 • Da exactitude, fiabilidad e licitud da información contida no mesmo, que non sexa elaborada directamente por Emalcsa, que se atope en páxinas web de terceiros ou fóra da páxina, e das súas condicións de uso.
 • Dos hipervínculos ou links incluídos na páxina, que non cumpran as condicións de contratación establecidas para os mesmos, así como do contido que puidese resultar ilícito ou contrario á moral ou aos bos costumes.
 • Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a Emalcsa, así como a pertinencia da información solicitada por estes.
 • Da calidade e velocidade de acceso á páxina e das condicións técnicas que debe reunir o usuario, co fin de poder acceder á páxina e aos seus servizos.
 • Dos danos ou prexuízos que puidesen causar os produtos ou servizos de terceiros, anunciados ou postos a disposición dos usuarios, por estes, a través da páxina.


VII. Propiedade intelectual e industrial.
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través de la página, se encuentran protegidos por el «Copyright», derechos de autor y de propiedad intelectual e industrial, que en su caso corresponden a Emalcsa y a los terceros y proveedores, y que son propiedad exclusiva de los mismos.La prestación de los servicios y publicación de los contenidos a través de la página, no implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o parcial, de los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. La utilización, bajo cualquier modalidad, de todo o parte del contenido de la página, queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa de su autor y la aceptación de la correspondiente licencia, en su caso.Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los servicios o productos y contenidos distribuidos a través de la página, que no sea exclusivamente personal.La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial por el usuario, se encuentra sujeta a la exigencia de la correspondiente responsabilidad legal y judicial, por cualquier uso fuera de los permitidos, que suponga la infracción de derechos, exista o no beneficio para el mismo, así como la exigencia del correspondiente daño emergente y lucro cesante que resulte de la infracción cometida. La marca Emalcsa y la correspondiente marca gráfica son todas ellas marcas registradas y queda prohibida su reproducción o uso sin la autorización de su titular.

VIII. Lexislación aplicable e jurisdicción.
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.Para cualquier controversia que pudiera surgir con Emalcsa, por la utilización de los servicios y contenidos de la página sujetos a estas Condiciones, ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de A Coruña (España).Para cualquier duda o sugerencia que pudiera tener en relación con las anteriores condiciones de uso, puede ponerse en contacto con nosotros, mediante carta dirigida al Atención al Cliente de Emalcsa en la calle Manuel Murguía s/n - Casa del Agua, distrito postal 15011, de A Coruña, o a atencioncliente@emalcsa.espor medio de un correo electrónico.2003 EMALCSA - Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A.